Forslag til statsbudsjett 2021

Foreslåtte endringer i skatteregler i forslag til statsbudsjett 2021 (kilde: Finansdepartementet) 

Skatt på inntekt for personer     
Redusere trinnskatten med 0,2 prosentenheter i trinn 1 og 2 og redusere innslagspunktet i trinn 3 med 2 600 kroner        
Øke satsene i minstefradragene for lønn og pensjon med 1 prosentenhet    
Målrette BSU mot de som ikke eier bolig og øke maksimalt årlig sparebeløp fra 25 000 til 27 500 kroner             
Øke frikortgrensen fra 55 000 til 60 000 kroner        
Øke grensen for skattefrie gaver fra 2 000 til 5 000 kroner   
Innføre skattefritak for arbeidsgiverfinansiert influensavaksine          
Øke skattefri fordel fra 5 000 til 7 500 kroner og øke satsen fra 20 til 25 pst.  
ved ansattes kjøp av aksjer til underkurs i arbeidsgiverselskapet   
Lønnsjustere personfradraget  
Videreføre satser og beløpsgrenser nominelt mv.      
Formuesskatt mv.          
Øke verdsettelsesrabatten for aksjer og driftsmidler mv. fra 35 til til 45 pst.            
Redusere verdsettelsen av bolig og næringseiendom ved å forenkle sikkerhetsventilen     
Øke verdsettelsen av primærboliger med markedsverdi over 15 mill. kroner             
Oppjustere formuesverdiene av fritidsbolig med 20 pst.       
Oppheve arveavgift fra dødsfall før 2014      
Næringsbeskatning        
Innføre kildeskatt på renter og royalty til nærstående selskap fra 1. juli 2021             
Innføre produksjonsavgift i havbruksnæringen1        
Øke reindriftsfradraget til samme nivå som jordbruksfradraget       
Endre grunnrenteskatten for vannkraftverk til kontantstrømskatt for nye investeringer2        
Innføre oppjusteringsfaktor for renteinntekter som beskattes som aksjeutbytte         
Innføre senere forfall for forskuddsskatt for personlige skattytere