Forskuttere utbytte ved varsel om økt utbytteskatt?

Mars 2021, Monica Jotun

De seneste årene har den norske selskapsskatten gått ned gradvis fra 28% til 22%. I avisene kan vi lese at Norge oppfordres til å øke selskapsskatten. Likevel er det ikke usannsynlig med videre reduksjon, i hvertfall med 1 prosentpoeng (i Sverige er selskapsskatten 21,4% og i Danmark 20%). Samtidig skal summen av skatt på selskap og fysisk aksjonær, holdes konstant. Hvis Norge reduserer selskapsskatten til 21% vil utbytteskatten for personlige aksjonærer øke fra 31,68% til 32,54% samme år, altså med 0,86 prosentpoeng (alt annet likt). Denne forskjellen er det man potensielt sparer nominelt for hvert år med økt utbytteskatt, ved å ta ut utbytte nå for flere år. Alternativet er å utsette utbyttet til det faktisk behøves. Eier du et eget selskap så har du valgfrihet. Hva bør du velge?

Skatt på utbytte for personlige aksjonærer er i dag 31,68%. Ved behov for ekstra kapital bør man ta fra billigere kilder enn skattepliktig utbytte, hvis man har valgmulighet. Det kan være skattefritt utbytte, lån, eller ting du kan selge. Trenger du penger uten å ha noen slik mulighet så må du kanskje ta ut skattepliktig utbytte fra eget selskap. Skatt på utbytte og lønn skal være omtrent lik. Hvis selskapsskatten går ned, går dermed utbytteskatten opp. Spørsmål oppstår hvis du allerede nå vet at du må ta ut utbytte fra eget selskap, frem i tid. Lønner det seg da å ta ut utbytte nå for flere år fremover, før utbytteskatten eventuelt øker?

Penger på bok og krav på utbytte (fordring), verdsettes for formuesskatt med 100%. Men beholdes pengene i selskapet så gis det aksjerabatt med 45% (iht foreslått statsbudsjett for 2021). Med formuesskatt på 0,85% så sparer du “bare” 0,38% av det tilbakeholdte beløpet, i formuesskatt.

Da skulle man tro at det ville lønne seg å ta ut utbytte for flere år nå, hvis utbytteskatten skal øke med 0,86 prosentpoeng fremover.

Det avgjørende er likevel at pengene du betaler i utbytteskatt i dag (31,68%) kunne ha vært reinvestert skattefritt, inntil du faktisk trenger dem. Man vet jo ikke helt sikkert hvilken avkastning som kan forventes. Som et eksempel kan vi ta utgangspunkt i en årlig nettoavkastning på 7%. Av skatten på 31,68% sparer du da (7%*31,68%=) 2,2%, på å utsette utbyttet. Netto besparelse på å utsette utbytte blir da (spart formuesskatt: 0,38% + avkastning på utsatt utbytteskatt: 2,2% – økt utbytteskatt: 0,86%=) 1,72%. Det sparte beløpet kan igjen reinvesteres med årlig avkastning, og så videre (rentesrente-effekten).

Altså: Hvis skattepengene investeres fornuftig så vil det kanskje lønne seg å beholde mest mulig i selskapet, selv om utbytteskatten skulle komme til å bli noe høyere fremover.

Våre internettsider er ment å opplyse om generelle forhold. Juridisk rådgivning må tilpasses hver enkelt sak, og juridiske beslutninger bør ikke tas uten konkrete råd fra advokat. Vi påtar oss ikke ansvar for eventuelt tap oppstått som følge av bruk av informasjon fra våre nettsider.