Mer skatt for stiftelser i revidert statsbudsjett 2022

Støre-regjeringen øker formuesskatten for stiftelser fra 0,15% til 0,25% i dagens forslag til revidert statsbudsjett for 2022. Altså med hele 0,1 prosentpoeng.

Tenkelige følger:

  • Strengere krav til styrets kapitalforvaltning
  • Omfordeling fra noen fattige til andre fattige?

Økt skattekostnad medfører enda strengere krav til styret. Styret har nemlig ansvar for at kapitalen forvaltes “forsvarlig“. Ellers kan styret få Stiftelsestilsynet på nakken. Og plassering i bank er ikke nødvendigvis “forsvarlig“. Med “forsvarlig” menes at styret må ta hensyn til mulighetene for tilfredsstillende avkastning, i tillegg til trygghet. Til enhver tid.

Fra 2022 må styret altså medregne økt skattekostnad, i sin plan for forvaltning av kapitalen. Mange stiftelser klarer ikke å dele ut midler i tråd med formålet, viser rapporter fra Stiftelsestilsynet. Et fellestrekk ved de «mislykkede» stiftelsene, er at de har pengene i banken. Problemet er at avkastningen blir for lav, når kapitalen forvaltes passivt. Da spises kapitalen opp av inflasjon og utgifter, slik som skatt.

Også noen stiftelser som er samfunnsnyttige eller har allmennyttige formål, må betale formuesskatt. Dette gjelder eiendeler som benyttes i skattepliktig virksomhet.

En holdingstiftelse eier aksjer eller andeler i et selskap. En slik stiftelse har gjerne et samfunnsnyttig formål. For eksempel å hjelpe trengende med mat, utdanning og lignende. En holdingstiftelse kan ende opp med å betale 1 promille av formuen i økt formuesskatt hvert år. Dette betyr kr 100 000 mer i skatt hvert år, for en stiftelse med formue på kr 100 millioner. Regjeringen antar at endringen vil bringe inn ca kr 180 millioner mer i skatt hvert år. Økningen forventes dermed å ramme total stiftelseskapital på ca. kr 180 milliarder. Uten unntak for veldedige og allmennyttige stiftelser.

Vi skjønner at butikken Norge trenger mer penger for tiden. Men vi stusser over at skatten også økes for stiftelser som er samfunnsnyttige. Tanken er kanskje at staten heller enn private, bør velge allmennyttige formål?

Uansett så er det viktig for styret å hensynta økt formuesskatt, ved vurderingen av hvordan stiftelseskapitalen skal forvaltes.

Våre internettsider er ment å opplyse om generelle forhold. Juridisk rådgivning må tilpasses hver enkelt sak, og juridiske beslutninger bør ikke tas uten konkrete råd fra advokat. Vi påtar oss ikke ansvar for eventuelt tap oppstått som følge av bruk av informasjon fra våre nettsider.