Monica Jotun – priser for bedrifter uten spesialavtale

Vi fakturerer først når fastpris er avtalt og første utkast til dokumenter er levert. Vi gir en gunstig pakkepris dersom flere leveranser avtales samtidig. For private og forvaltningskunder gjelder egne vilkår.

Betingelser:

 • Alle priser er eks mva, og våre generelle vilkår gjelder.
 • Alle møter, telefonsamtaler, e-poster, brev og ønskede registreringer er inkludert
 • Offentlige gebyrer kommer i tillegg og viderefaktureres som utlegg
 • Eventuelle andre advokater og konsulenter kommer i tillegg og pris avtales direkte med dem
 • Oppdraget faktureres når første dokumentutkast er levert, og ferdigstilles kostnadsfritt
 • Ved stiftelse av selskap må kunden selv etablere bankkonto
 • Kunden må selv besørge signering av dokumenter

Kr 10 000 per stk:

 • Stiftelse av selskap med kontanter og få aksjonærer, inkl. flere aksjeklasser
 • Endring av styre og andre enkle endringer av selskapsopplysninger
 • Fondsemisjon, kontantemisjon (kapitalforhøyelse)
 • Låneavtale/ avtale om konvertibelt lån
 • Investeringsavtale/ termsheet
 • Simple Agreement for Future Equity/ SAFE)

Kr. 20 000 per stk:

 • Stiftelse av selskap med portefølje eller andre ting
 • Kapitalforhøyelse ved konvertering av fordring eller innskudd av andre ting
 • Sikring (pantobligasjon, opsjon, eksigibelt gjeldsbrev, kausjonserklæring etc.)
 • Kapitalnedsettelse med utbetaling/ tilbakebetaling
 • Aksjonæravtale
 • Opsjonsavtale mv.
 • Inndeling i aksjeklasser evt. preferanseaksjer (inkludert ifm. stiftelse/fusjon/fisjon/kapitalendring)
 • Splitt, spleis etc. (inkludert ifm. fusjon/fisjon/kapitalendring)

Kr. 25 000 per stk:

 • Svar på brev fra skattemyndighetene ved bokettersyn
 • Klage på skatteoppgjør
 • Notat angående restrukturering av selskap
 • Notat angående skatteplikt for utenlandske bedrifter
 • Notat angående skattemessig utflytting
 • Gransking av skattemessige forhold for stiftelser
 • Salg/kjøp til/fra aksjonær (inkl. avtale, protokoll, tinglysing av urådighet og registrering)
 • Søknad om bindende forhåndsuttalelse

Fra kr. 30 000 per stk:

 • Fusjon, fisjon, trekantfusjon, avvikling, omdanning, generasjonsskifte, strukturnotat o.l