Våre generelle vilkår

Generelle vilkår, med virkning fra 12. desember 2018

Disse vilkårene gjelder for alle tjenester fra Tax & Legal Advokatfirma DA, nedenfor kalt TLA eller vi.

Vi vil normalt utpeke én advokat som vil være ansvarlig for det enkelte oppdraget. I noen tilfeller vil vi utpeke en annen advokat som ansvarlig for en bestemt del av oppdraget. Ansvarlig advokat kan få bistand fra TLAs øvrige advokater til gjennomføringen av oppdraget.

TLAs tjenester er kun utført for klienten og knyttet til det aktuelle oppdraget. TLAs vurderinger gis på grunnlag av rettstilstanden på det aktuelle tidspunktet og forholdene i den enkelte sak, herunder de instrukser og den informasjonen vi mottar, som forutsettes å være korrekt og fullstendig. TLAs tjenester kan derfor ikke legges til grunn i andre saker eller benyttes til andre formål. Vurderingene er utelukkende basert på norsk rett.

Honorar mv.

Klienten er ansvarlig for betaling av honorar, utgifter og utlegg knyttet til oppdraget. Honoraret beregnes etter medgått tid og hvem arbeidet utføres av. Timesatsene reguleres årlig. Klienten informeres på forhånd om større utgifter eller utlegg.

Vi fakturerer normalt månedlig per e-post. Fakturabeløpet tillegges merverdiavgift etter gjeldende regler. Forfallstiden er 10 dager. Ved forsinket betaling vil forsinkelsesrente bli beregnet.

TLAs krav skal ikke begrenses av at klienten blir tilkjent mindre i erstatning for sakskostnader enn kravet. Kravet skal heller ikke begrenses av regelbestemte begrensninger i klientens adgang til å kreve erstattet kostnader, f.eks. reglene om småkravsprosess.

Vi påpeker at klienten i tvistesaker også kan gjøres ansvarlig for motpartens sakskostnader og gebyr, i voldgiftssaker også rettens salær og utgifter. Klienten er ansvarlig for slike kostnader.

Klienten er selv ansvarlig for å undersøke om vedkommende har rett til forsikringsdekning eller annen tredjepartsdekning i saken, og eventuelt kreve dette.

Kommunikasjon

TLA benytter elektronisk kommunikasjon, også ukryptert e-post. Vi er ikke ansvarlig for risikoen knyttet til slik kommunikasjon, f.eks. virus eller at det ikke kommer frem.

Taushetsplikt mm.

Advokater har taushetsplikt. Klienten aksepterer imidlertid at opplysninger deles med andre advokater i TLA og til personer engasjert av klienten. TLA har fellesarealer med to advokatfirma og er derfor også pålagt å avklare ev. interessekonflikter med disse.

TLA er ved lov pålagt å oppbevare dokumenter og informasjon i en periode etter avslutning av oppdraget. Deretter makuleres eller slettes dette uten varsel.

Personvern

Klienten samtykker til at personopplysninger behandles etter personopplysningsloven. Opplysningene vil kun bli meddelt andre parter, som motparter, domstol og offentlige organer, i den grad dette er et ledd i utførelsen av oppdraget, eller bestemt ved lov.

For å gjennomføre oppdraget, vil vi behandle personopplysninger slik det er beskrevet i vår personvernerklæring. Den er tilgjengelig på taxlegal.no/persvererk. Vi er behandlingsansvar-lig etter personvernreglene for de personopplysningene vi behandler ifm. oppdraget.

Opphavsrett mv.

TLA har opphavsrett og andre immaterielle rettigheter til det vi har utarbeidet. Klienten har kun rett til å bruke det vi har utarbeidet for klienten til de formål de er bestemt for.

Ansvar, ansvarsbegrensning mv.

Et eventuelt erstatningsansvar for TLA, ansvarlig advokat og andre advokater i TLA, nedenfor i fellesskap kalt TLA-AA, skal til sammen være begrenset til det minste av

  • klientens dokumenterte direkte netto tap,
  • 25 ganger TLAs honorar eller
  • NOK 5 000 000.

TLA-AA er uansett ikke ansvarlig for:

  • indirekte tap, herunder tapt inntekt, fortjeneste eller følgeskader,
  • tap av klientmidler som følge av forhold på bankens side,
  • feil begått av rådgivere som TLA-AA har henvist klienten til,
  • feil begått av underleverandører som TLA-AA etter avtale med klienten har overlatt deler av oppdragsutførelsen til, eller
  • at en tvistesak får et annet utfall enn det TLA-AA har gitt uttrykk for.

Ansvarsbegrensning etter domstolloven § 232 (5) er avtalt.

Klienten har ikke rett til å la andre benytte seg av de tjenester, utredninger eller produkter vi har utarbeidet for klienten. TLA-AA kan ikke gjøres ansvarlig for annen eller andres bruk av dette. Klienten skal holde TLA-AA skadesløs ved slik bruk.

TLA-AA skal ikke under noen omstendighet ha solidarisk ansvar med tredjeparter som eventuelt har erstatningsansvar overfor klienten. Dersom det er grunnlag for å rette deler av et krav mot TLA-AA, skal TLA-AAs andel være begrenset til det som med rimelighet kan tilskrives TLA-AAs tjenester, selv om klienten ikke kan inndrive sitt krav mot de øvrige ansvarlige, uavhengig av hvilken grunn.

Dersom TLA-AA utbetaler erstatning til klienten, skal klienten overdra sine rettigheter til å søke dekning hos andre til TLA-AA. Dersom klientens krav mot TLA-AA er basert på et krav fra en tredjepart (f.eks. offentlig myndighet) skal vi ha rett til å håndtere og ev. forlike dette kravet på vegne av klienten dersom TLA-AA holder klienten skadesløs for kravet. Hvis klienten gjør opp, forliker eller erkjenner ansvar for et tredjepartskrav uten TLA-AAs skriftlige forhåndssamtykke, har TLA-AA ikke noe ansvar overfor klienten.

Klageadgang

Regler for God Advokatskikk og nærmere opplysninger om klageordningen finnes på www.advokatenhjelperdeg.no.

Lovvalg og verneting

TLAs tjenester, Generelle vilkår og alle spørsmål knyttet til TLAs oppdrag, herunder ansvar for TLA-AA, reguleres av norsk rett. Eventuelt søksmål knyttet til dette skal anlegges ved Asker og Bærum tingrett.

Billingstad, 12. desember 2018